Hooggedoseerde vitamines en krachtige kruidenpreparaten

Optimale samenstelling - zonder kunstmatige toevoegingen en kleurstoffen

           

Reacties van klanten

 

Algemene Voorwaarden

 

 

Contractant

AllVital Products B.V.      Telefoon:       +31 (0)36 539 71 97 (NL)

Energiestraat 10A                                       +31 (0)36 539 71 98 (D)

1411 AT Naarden              Fax:                  +31 (0)36 539 71 99

Nederland                            E-mail:            info@allvital.com

Commercieel Register nr.:                        14067332 (Kamer van Koophandel nummer)

Btw-nummer:     NL809506105B01

 

Toepassingsgebied

De volgende Algemene Voorwaarden (hierna genoemd: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op het contract dat is aangegaan tussen de Klant (hierna genoemd: "Klant" of "u"), en diens rechtsopvolger, en AllVital Products BV (hierna genoemd: "AllVital" of "wij") via de webshop www.allvital.com, inclusief de domeinen die daarnaar zijn doorgestuurd, voor de levering van goederen die worden aangeboden door AllVital. Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van AllVital vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen AllVital en de Klant. Klanten worden beschouwd als consumenten.

 

Aanbieding

Als de aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of als hier bepaalde voorwaarden aan zijn verbonden, dan moet dit expliciet worden vermeld in de aanbieding. Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbieding zullen niet bindend zijn voor AllVital. De informatie bij elke aanbieding wordt op een manier gegeven dat deze eenduidig is voor de Klant met betrekking tot de rechten en plichten die zijn verbonden aan het accepteren van de aanbieding. Dit is in het bijzonder van toepassing op de volgende informatie:

•   Prijzen inclusief btw

•   Portokosten en verzendkosten

•   Hoe het contract is aangegaan en welke handelingen zijn vereist

•   Instructies over het herroepingsrecht

•   Voorwaarden ten aanzien van betaling, levering en uitvoering van het contract

•   In welke andere talen, naast het Nederlands, het contract kan worden aangegaan

 

Seminars

Onze seminaraanbieding richt zich op onze specialisten. Inschrijvingen zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en beschikbare plaatsen. Wij geven korting op een seminar waarvoor zowel deel 1 als deel 2 wordt gereserveerd. Van elke registratie wordt een schriftelijke bevestiging van deelname en een factuur gestuurd die betaald moet worden voordat het seminar begint. Cursusdocumenten en maaltijden zijn inbegrepen in onze aantrekkelijke seminarpakketten. Gratis annulering is mogelijk tot 14 dagen voor het begin van het seminar. Daarna heeft AllVital het recht om het volledige cursusgeld in rekening te brengen.

 

Prijzen

Voor bestellingen zijn de prijzen van toepassing die zijn weergegeven in Euro’s (EUR) en Zwitserse franken (CHF) ten tijde van de bestelling. Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief portkosten en verzendkosten. Aanvullende kosten voor spoedverzendingen of speciale verzendingen zullen apart in rekening worden gebracht.

De transportverzekering is de verantwoordelijkheid van de koper. Zolang de aanbieding geldig is, zullen de prijzen van de aangeboden producten niet worden verhoogd, met uitzondering van prijsverhogingen als gevolg van veranderingen in het btw-tarief.

 

Bestelling en sluiten van het contract

Het contract zal worden afgesloten met inachtneming van de bepalingen van de "Aanbieding" ten tijde van de acceptatie van de aanbieding door de Klant en de naleving van de gerelateerde voorwaarden.

Klanten kunnen goederen bestellen door het elektronische bestelproces af te ronden via onze webshop. Een gebruikersnaam en een wachtwoord worden gekozen voor een klantaccount. De Klant verbindt zich ertoe om beiden vertrouwelijk te behandelen. AllVital is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruikte gebruikersnamen en wachtwoorden en de gevolgschade daarvan. Daarnaast behouden we ons geen rechten voor met betrekking tot informatie/weergave vanwege technische gebreken in onze infrastructuur. De bestelling die is geplaatst door de Klant vertegenwoordigd een bindende sluiting van het contract.

 

Uitvoering van het contract

AllVital besteed de grootst mogelijke zorg aan het verwerken van productbestellingen.

 

Leveringsvoorwaarden

De plaats van levering wordt beschouwd als zijnde het adres dat door de Klant wordt opgegeven aan AllVital. De artikelen worden geleverd op de persoonlijk gewenste locatie. Als u afwezig bent, wordt het pakket in een pakketwinkel of op het postkantoor gedeponeerd voor afhaling. Na de ophaalperiode zal het pakket naar ons worden geretourneerd. U ontvangt de bestelde producten die wij op voorraad hebben gemiddeld binnen 2-5 werkdagen in Europa en rond 4-6 werkdagen in Zwitserland, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Als de levering is vertraagd of als de bestelling niet of alleen gedeeltelijk kan worden geleverd, zal de Klant hiervan op de hoogte worden gesteld. De Klant heeft in dat geval het recht om het contract zonder kosten te ontbinden. Als de goederen niet kunnen worden geleverd vanwege overmacht of productaanpassing of als AllVital de bestelde producten niet kan inkopen onder redelijke voorwaarden en als deze omstandigheden zich pas voordoen na de afsluiting van het contract en niet kunnen worden toegerekend aan AllVital, zal AllVital worden vrijgesteld van de leveringsverplichting. In het geval zich gebeurtenissen voordoen die de levering aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maken voor AllVital – bijvoorbeeld staking, uitsluiting, officiële bevelen of vergelijkbaar – is AllVital is niet verantwoordelijk voor vertragingen, zelfs met bindende tijdslimieten en leveringstermijnen.

 

Herroepingsrecht

De Klant behoudt het recht om de bestelde producten binnen 14 dagen na ontvangst aan ons te retourneren, mits deze ongebruikt, ongeopend en in perfect conditie zijn (de tijdige verzending is doorslaggevend). Wij zullen het bedrag restitueren zodra we de goederen hebben ontvangen. De retourkosten zijn voor rekening van de Klant. Wij staan geen herroepingsrecht toe voor de volgende producten: Verzegelde goederen die niet geschikt zijn om geretourneerd te worden vanwege redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan het zegel is verbroken na de levering. Evenzo kunnen producten die al zijn gestart niet worden teruggetrokken vanwege incompatibiliteit van het product.

 

Betalingsvoorwaarden

Voor bestellingen bieden wij betaalmogelijkheden aan via creditcard (Visa, Mastercard & IDEAL), Invoice, PayPal en Postfinance. Wij houden ons het recht voor om betalingen op rekening uit te sluiten voor nieuwe klanten. Als u betaalt via creditcard, dan zal uw creditcardrekening worden gedebiteerd onmiddellijk nadat de bestelling is geplaatst. Wij accepteren alleen betalingen vanaf rekeningen in Zwitserland en de Europese Unie (EU). In geen geval zullen wij de kosten dragen voor een geldtransactie.

Alle informatie die u achterlaat op onze homepage vindt plaats in een beveiligde omgeving. Wij gebruiken het SSL-protocol (Positief SSL-certificaat van Comodo) dat wereldwijd wordt beschouwd als zijnde bijzonder veilig om uw gegevens te coderen. Zowel creditcardgegevens als ingevoerde bankinformatie zijn daarom bijzonder veilig beschermd tegen toegang door derden. Niet alleen de gebruikersinvoer, maar al het verkeer op de website is gecodeerd.

Tenzij anders overeengekomen zal de Klant de verschuldigde bedragen betalen binnen 14 dagen na het begin van de bedenktermijn in overeenstemming met het herroepingsrecht. Als de Klant met de betaling in gebreke is, houdt AllVital zich het recht voor om aan de Klant de kosten die zijn ontstaan wegens betalingsherinneringen aanvullend in rekening te brengen, in het bijzonder portokosten en andere schades vanwege de vertraging. De Klant is verplicht om enige fouten in de betalingsgegevens direct te melden bij AllVital.

 

Eigendomsvoorbehoud

AllVital behoudt het eigendom van de geleverde producten in overeenstemming met artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek totdat alle bedragen die zijn gefactureerd door AllVital, inclusief rente en kosten, volledig zijn betaald. De producten die zijn geleverd door AllVital en waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mogen niet worden doorverkocht of gebruikt als betaalmiddel. De Klant is niet bevoegd om de producten die onderworpen zijn aan het eigendomsrecht te verpanden of anderszins te bezwaren. De Klant moet alles doen dat redelijkerwijs passend is om het eigendom van AllVital te waarborgen. Als de Klant in gebreke is met enige betalingsverplichtingen ten opzichte van ons, worden alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Klant gaat ermee akkoord dat een overeenkomstig eigendomsvoorbehoud is ingeschreven in het register voor eigendomsvoorbehoud in de woonplaats van de Klant en geeft hierbij uitdrukkelijk autorisatie aan AllVital om de aanvraag in zijn naam in te dienen. De Klant verplicht zich ertoe op alle noodzakelijke manieren mee te werken aan de bescherming van het eigendom.

 

Klachten

Klachten met betrekking tot de nakoming van het contract moeten worden ingediend bij AllVital met een volledige en ondubbelzinnige beschrijving binnen 14 dagen nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd. De klachten die worden ontvangen door AllVital zullen worden beantwoord binnen 14 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst. In het geval een vordering een voorzienbare langere verwerkingstijd vereist, zal AllVital binnen 14 dagen reageren met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de Klant een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten. Als de vordering niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het resulteren in een arbitraal geschil.

 

Garantie

De wettelijke garantieregeling is van toepassing.

 

Aansprakelijkheid

In het geval van een schending van de contractuele verplichtingen zal AllVital alleen aansprakelijk zijn voor schades die toerekenbaar zijn aan opzettelijk of nalatig gedrag. De aansprakelijkheid van AllVital voor schades veroorzaakt door gebrekkige uitvoering zal in geen geval het netto factuurbedrag van het artikel in kwestie overschrijden.

 

Veranderingen in de Algemene Voorwaarden

Veranderingen in of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden doorgevoerd en worden ondertekend door beide partijen teneinde geldig te zijn.

 

Scheidbaarheidsclausule

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig zijn, zullen de resterende bepalingen van toepassing blijven. In dit geval zullen nietige of niet rechtsgeldige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen waarvan de economische gevolgen zo dicht mogelijk aansluiten bij die van de ongeldige bepalingen.

 

Toepasselijke wetgeving

Alle wettelijke transacties of andere rechtsverhoudingen tussen de Klant en AllVital worden uitsluitend beheerst door de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die ontstaan uit contracten tussen AllVital en haar klanten zullen willen ingediend bij de bevoegde rechtbank in Amsterdam. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG) en enige andere intergouvernementele afspraken zijn niet van toepassing.

 

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden gespecificeerd.

 

 

 

Vanaf: november 2017

 

 

 


Wij zijn er voor u!
+31 36 539 71 98 (dt) +31 36 539 71 97 (nl)
Folgen Sie uns auf Facebook
Levering
Binnen 2 – 5 werkdagen
Orders die op werkdagen voor 15.00 uur ontvangen worden, worden dezelfde dag nog verstuurd.
Huidige situatie:
Door de grote vraag bij AllVital en de verzendingsdiensten kan het tot vertragingen in de pakketbezorging leiden.
Dank u voor uw begrip.


vanaf EUR 100.00 verzendkosten vrij
Tot 100 euro: verzendkosten 7.00 euro in meeste europese landen
Kortingen
Vanaf:
EUR 200:  4%
EUR 300:  6%
EUR 500:  8%
Geef gezondheid cadeau:
AllVital cadeaubon

Hier beschikbaar
Privacy Policy  |  Impressum  |  Algemene voorwaarden ©AllVital Products B.V.